Banebrydende teknologisk fremskridt inden for energistyring

ReMoni og Develco samarbejder om at udvikle et simpelt, men effektivt overvågningssystem, der kan medvirke til at reducere energispild og forebygge uheld i elektriske installationer.

Energistyring – en stadig større udfordring

Miljøhensyn, økonomi og sikkerhed har over tid gjort effektiv energistyring mere og mere betydningsfuld for den enkelte forbruger, for virksomheder og institutioner og på samfundsplan.
Den udvikling vil givet vis blive forstærket og yderligere globaliseret i fremtiden. Innovation på området har derfor stor nytteværdi.

Det er netop kernen i Develco’s og ReMoni’s projekt, der drejer sig om udvikling af en ny teknologi, der vil udmærke sig ved at være langt billigere, nemmere at anvende og mere fleksibel sammenlignet med eksisterende teknologier til formålet.

ReMoni konceptet

Som i mange andre banebrydende idéer er grundtanken enkel, nemlig at bruge den magnetiske stråling fra de energiforbrugende enheder som data.
Det naturvidenskabelige fundament er dermed fænomenet elektromagnetisme, som H.C. Ørsted beskrev i 1820.

I kombination med nutidig trådløs teknologi fremstår en meget perspektivrigt koncept til måling af energiforbrug.
I fysisk form er ReMoni’s målingsteknologi en lille sensor, der fastgøres på den strømførende ledning, hvorved sensoren principielt kan udføre sin funktion uden tilførsel af energi.

Sensorens størrelse og konstruktion bevirker, at produktionen af denne vil være forbundet med et meget begrænset ressourceforbrug, og at montage kan udføres uden speciel fagkundskab.
Sensoren kan endvidere anvendes på eksisterende installationer, hvor det i dag er meget vanskeligt og / eller dyrt at etablere overvågning af energiforbrug.

Som eksempel kan nævnes ældre stalde, hvor energinedbrud i luftudsugningen kan have katastrofale følger for dyrene i bygningen.
Trådløs teknologi sikrer transmission af data, og brugeren bliver informeret i tilfælde af overforbrug eller uregelmæssigheder i udstyret.

Aarhus Kommune vil teste ReMoni konceptet

Unødigt forbrug af energi er selvsagt ubetinget negativt, da det er ensbetydende med spild af penge og skadeligt for miljøet.
Forskning på området har påvist, at systematisk energiovervågning og benchmarking kan afdække et besparelsespotentiale på 30-40 % af nuværende energiforbrug.

Det drejer sig med andre ord om meget store summer, der vil kunne frigøres og anvendes til nyttige formål ved en forbedret energistyring.
I Aarhus Kommune er der truffet beslutning om at teste ReMoni konceptet i et igangværende energirenoveringsprojekt ved navn Aa+, når ReMoni er færdigudviklet til efteråret.

Manden bag ReMoni

Sensoren er opfundet af Bo Eskerod Madsen, Ph.d. i statistisk bioinformatik og direktør i ReMoni.
”Idéen til ReMoni opstod i forbindelse med forskningsprojekter vedrørende kontinuert måling af energi- og andet ressourceforbrug i forskellige former for bygninger, såsom offentlige institutioner, avlsbygninger og private boliger.
Ud fra disse projekter stod det klart for mig, at det ville være særdeles hensigtsmæssigt med en alternativ teknologiform for at indfri det generelle ønske om at reducere ressourcespild og forebygge uheld.
En teknologi, der er mere fleksibel og i stand til at give det fornødne overblik med et lavt omkostningsniveau.
I stedet for dyr og kompliceret hardware er det avancerede i vores teknologi afgrænset til de matematiske modeller, der konverterer data til meningsfuld og relevant information for brugeren ” udtaler Bo Eskerod Madsen, der i 2013 udtog 2 patenter inden for konceptet og bl.a. har fået støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

Develcos bidrag

Indenfor trådløse teknologier er Develco et af de førende udviklingshuse i Europa og derfor et naturligt valg som samarbejdspartner i projektet med ReMoni.
Develco har erfaring med og dyb indsigt i et bredt spektrum af trådløse teknologier og som følge heraf en spidskompetence, hvad angår evnen til at rådgive om det optimale valg af teknologi i forhold til et specifikt produkt.

En helt afgørende forudsætning for et succesfuldt projekt. I relation til ReMoni blev det besluttet, at løsningen skulle være et såkaldt Proprietary RF Module, dvs. en specialdesignet radio, der er funktionsdygtig i de omgivelser, hvor ReMoni sensoren skal anvendes.
”Som aktivt medlem af UN Global Compact er det naturligvis også en stor glæde, at vi med udviklingen af ReMoni konceptet kan bidrage til at gøre en positiv forskel i forhold til de globale miljøudfordringer” udtaler Develco’s ledelse.